Live
Data

Privacyverklaring

21 mei 2018

De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming van toepassing.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
De provincie Fryslân kan beschikken over bepaalde persoonsgegevens van (natuurlijke) personen. Die gegevens zijn vooral nodig om onze publieke taken uit te voeren.

Grondslag van de verwerking
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming:
• u heeft toestemming gegeven, bv. omdat u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief van de provincie;
• de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met de provincie;
• een wettelijke verplichting die op het provinciebestuur rust;
• de uitvoering van taken van algemeen belang door het provinciebestuur.

In de meest gevallen gebeurd de gegevensverwerking op basis van de uitvoering van publieke taken (taken van algemeen belang). Het gaat dan bijvoorbeeld om het behandelen van aanvragen voor een vergunning, een ontheffing, een subsidie, een informatieverzoek op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur, een inspraakreactie of een zienswijze, een bezwaarschrift of een klacht.

Wie is binnen de provincie Fryslân verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
In het merendeel van de gevallen zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Soms zijn dit Provinciale Staten of de commissaris van de Koning.

Functionaris gegevensbescherming
Een functionaris voor gegevensbescherming (FG) is belast met het toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De FG is bereikbaar via het Klant Contact Centrum van de provincie: telefoonnummer 058-292 59 25 of per e-mail: provincie@fryslan.frl.

Uw bezoek aan onze website
Wanneer u onze website(s) bezoekt, zet het computersysteem automatisch een cookie op uw computer. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Hiervoor maken we gebruik van
de dienst van SiteImprove en daarmee is een verwerkingsovereenkomst gesloten. De privacyverklaring van SiteImprove is hier te lezen.

Toestemming
Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Die intrekking heeft geen gevolgen voor de met toestemming verwerkte gegevens. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn met toepassing van de Archiefregelgeving opgenomen in door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde selectielijsten. Deze selectielijsten kunt u hier inzien.

Delen met derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden in onder andere de volgende gevallen:
• als de uitvoering van een publieke taak geheel of gedeeltelijk is opgedragen aan een derde partij;
• als er een wettelijke verplichting of een wettelijke bevoegdheid bestaat om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
• als u zich inschrijft voor een provinciale nieuwsbrief.

Als wij een vermoeden hebben van strafbare feiten of van misbruik kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die het algemeen belang dienen, waaronder opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
U heeft ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens bepaalde rechten. Die rechten gelden niet onverkort. U kunt uw rechten alleen uitoefenen voor zover de privacyregelgeving u deze rechten toekent. Het kan dus zijn dat een verzoek niet of niet helemaal wordt
gehonoreerd. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien en gegevens die onjuist of onvolledig zijn te laten wijzigen of aan te vullen. Ook heeft u het recht op verwijdering van persoonsgegevens (waaronder het recht om ‘vergeten’ te worden), het recht op beperking
van gegevensverwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij ons Klant Contact Centrum, bereikbaar onder tel.nr. 058-292 59 25 of per e-mail provincie@fryslan.frl. U kunt terecht voor:
• algemene vragen over persoonsgegevens;
• klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Laat het ons weten. We lossen het graag op;
• vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring.

Bent u niet tevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens door de provincie, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. In deze verklaring wordt altijd de laatste datum van
wijziging aangegeven.

Dinsdag 22 mei 2018 (versie 1.0)