Live
Data

Visie/keuze GS voor biobased en ontwikkeling met markt en onderwijs

14 februari 2017

Eén van de resultaten uit het Coalitieakkoord van 2014 is het bevaarbaar maken van het Van Harinxmakanaal voor Klasse V-schepen. Hiervoor moet onder andere de brug Ritsumasyl aangepast worden. Daarnaast is in het Tracébesluit Rijksweg 31, voor de aanleg van de Haak Om Leeuwarden, opgenomen dat er een fietsbrug over het Van Harinxmakanaal gerealiseerd wordt. Provinciale Staten hebben op 24 september 2014 besloten daarvoor de huidige brug Ritsumasyl te vervangen door een fietsbrug. Met het project fietsbrug Ritsumasyl wordt invulling gegeven aan beide opgaven.

 

Wereldwijd (alleen in Nederland) zijn slechts twee bruggen in bio-composiet gerealiseerd, met een beperkte overspanning, gelegen in een park. De fietsbrug Ritsumasyl is de eerste bio-composiet brug in het openbare wegennet. Daarnaast is de vrije overspanning 2 x 22 meter over een volwaardig kanaal voor beroepsvaart en is de brug geschikt voor fietsverkeer en onderhoudsvoertuigen.

 

Voor de fietsbrug Ritsumasyl is een ontwikkeltraject doorlopen voordat zeker was dat de techniek van bio-composiet op deze schaal en in deze situatie toepasbaar was. Voor dit ontwikkeltraject zocht de provincie aansluiting bij kennisinstituten, onderwijsinstellingen en marktpartijen. Deze partijen vormen samen een bouwteam. In dit bouwteam is de opdracht nader gespecificeerd en uitgewerkt. Uiteindelijk heeft het bouwteam een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit een brugontwerp tot stand is gekomen. De bouw start in 2018.